De MR... dat zijn de ouders en teamleden die meedenken over het beleid van de school.

Lees hier meer over de MR.
Je kan ons mailen of een ingezonden brief sturen met het verzoek aan de MR om aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp.

Actuele documenten:
Eerstvolgende MR-vergadering:  dinsdag 15 juni 2021

Agenda:
15 juni 2021

Notulen:
18 mei 2021
8 maart 2021
26 januari 2021

23 september 2020
(de notulen komen hier te staan nadat ze goedgekeurd zijn in de daaropvolgende vergadering)

Jaarverslag:
2019 - 2020 

Wie zitten er in de MR?
In de MR zitten in het schooljaar 2020-2021:
Teamgeleding:
 • Marlies de Graaff
 • Saskia van de Beek
 • Lianne Rademaker
Oudergeleding:
 • Marieke van Dijl 
 • Timo Rozendal
 • Marieke van der Giessen (voorzitter)

Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad zijn teamleden en ouders vertegenwoordigd die meedenken en meebeslissen over allerlei schoolzaken, zoals bijvoorbeeld: 
 • Besteding van geld
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Huisvesting
 • Vakanties en vrije dagen
 • Werving en aanname van personeel
 • Fusies en samenwerking met andere scholen
Hoe werkt de MR?
In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is geregeld dat de MR over sommige zaken het beleid van de school betreffende, adviesrecht heeft en over andere zaken instemmingsrecht. De meeste zaken worden echter besproken zonder dat er sprake is van een formele advies- of instemmingsaanvraag. De MR vergadert ongeveer om de zes weken. De agendapunten kunnen door de directeur worden opgevoerd (ter informatie of ter bespreking) of door de leden van de MR (bijvoorbeeld een vraag hoe iets geregeld is, of een verzoek om uitleg over een actuele situatie).
De MR brengt aan het begin van het nieuwe schooljaar een jaarverslag uit over het voorgaande jaar.
 
Wat doet de MR nog meer?
Voor 'grote' kwesties kan de MR besluiten speciale commissies in te stellen. Op dit moment zijn er geen speciale commissies operationeel. Bij werving van nieuw personeel zit een MR lid in de sollicitatiecommissie. Ten slotte nemen er altijd 2 MR leden deel aan de bijeenkomsten van de GMR, de medezeggenschapsraad van Het Sticht.
 
Wat zijn de belangrijke thema's van dit moment?
 • Lessen geleerd uit Corona tijd
 • Onderwijskwaliteit
 • Digitalisering
(Hoe) kun je meeluisteren of -praten?
Je kunt ons altijd aanspreken op school of op het plein als er zaken zijn die je onder de aandacht wilt brengen van de MR. Ook kun je ons mailen of een ingezonden brief sturen met het verzoek aan de MR om aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp. Wil je als toehoorder aanwezig zijn, stuur ons dan een mail.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat ouders en teamleden als toehoorder aanwezig mogen zijn, behalve bij het onderwerp personele zaken. Dan is de vergadering besloten. De vergaderingen en agenda worden bekendgemaakt door de administratie via de website.
 
Via de website en het Montininieuws geven we regelmatig updates over zaken die spelen in de MR.