Klachtenprocedure

Op de Montinischool proberen we een leefgemeenschap te zijn van kinderen, teamleden en ouders. We willen in alle openheid met elkaar communiceren. Daarom is het logisch dat de eerste actie bij de meeste klachten moet zijn: een gesprek met de direct betrokken persoon. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, of als dat niet mogelijk is, dan zal een gesprek met de schoolleider de volgende stap zijn. Lost dit gesprek het probleem niet op, dan kan het schoolbestuur een rol spelen. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen op Het Stichtniveau.

Pas als ook het schoolbestuur geen afdoende oplossing kan aandragen, zullen vertrouwenspersoon en klachtencommissie ingeschakeld worden. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. De Montinischool is voor de algemene klachtenregeling in het onderwijs en het reglement seksuele intimidatie in het onderwijs aangesloten bij de klachtencommissie van het VBKO (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. tel:070-3568600).

De procedure is opgesteld om er voor te zorgen dat alle betrokkenen binnen de school (kinderen, ouders/verzorgers, teamleden, studenten enz.) bij serieuze klachten verzekerd kunnen zijn van een juridisch correcte werkwijze.
 
De vertrouwenspersoon in de Montinischool is:
Heleen van Schoonhoven: h.vanschoonhoven@montinischool.nl
 
De vertrouwenspersonen op Het Stichtniveau zijn:
Mw. B.A. Janssen                                           Dhr. A.A. Stegeman
Brugakker 41-25                                            Couwenhoven 56-04
3704 ZC Zeist                                               3703 EW Zeist
06 - 4514 4301                                               tel: 06 - 1502 2647 
email: blijkejanssen@gmail.com                    email: antonstegeman@live.nl